Tuesday, July 31, 2018

Có lý tưởng dân chủ không?

Dân VN mình sống trong chế độ CS lâu năm thành ra quen với khái niệm "lý tưởng". "Lý tưởng" theo từ điển là "mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới". Nhưng từ này hay được kèm với từ cộng sản thành lý tưởng CS hay lý tưởng cách mạng. Câu này gần như câu cửa miệng của Tuyên giáo hay lãnh đạo các cấp ủy đảng khi úy lạo các đảng viên, đoàn viên...

Lý tưởng CS là đạt được mục đích xây dựng 1 xã hội ưu việt, tốt đẹp nhất là CNCS, giống như thiên đường. Nơi mà không có người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Có nghĩa là Marx tưởng tượng ra xã hội CS, là xã hội lý tưởng. Gần đây, bác tổng hay cảnh báo AE đảng viên là phai nhạt lý tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Thế thì có lý tưởng dân chủ hay không?

Không. Vì làm gì có xã hội dân chủ ở mức tuyệt đối, lý tưởng. Ngược lại, chế độ dân chủ nào cũng có luật lệ chặt chẽ, tự do trong khuôn khổ. Xã hội DC vốn dĩ đã rất đa dạng về hình thức và cấp độ (xem thêm stt về phân loại DC). Mà cũng chả có triết gia "tư bản" nào nghĩ ra 1 xã hội DC không tưởng như CNCS. Không có khái niệm lý tưởng dân chủ nên những người đấu tranh cho dân chủ cũng chả có lý tưởng gì hết, chỉ có những cái gần giống như vậy thôi.

Ở chế độ tư bản, người ta hay dùng khái niệm "lợi ích" hơn là "lý tưởng". Khái niệm lý tưởng, như lý giải bên trên, bản chất là sự mị dân, dùng để loè người dân và các đảng viên. Bịa ra 1 thiên đường để cho đảng viên phấn đấu, thi đua làm theo lời dạy của đảng, của lãnh tụ.

Còn bọn giãy chết, chúng dùng lợi ích làm động lực phát triển. Vì thế, động lực đó rất rõ ràng, thực tế. Nói 1 cách nôm na, CNTB là phải xôi thịt, không xôi thịt không phải là tư bản. Người ta ngăn chặn sự thực dụng quá đà bằng pháp luật và tôn giáo mà tôn giáo bao hàm cả nền tảng "đạo đức tư bản".

Đoạn trên vòng vèo triết lý để lý giải việc AE DC đấu tranh vì cái gì? Theo mình là vì lợi ích hết. Chỉ có lợi ích dài hạn hay ngắn hạn, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, hay lợi ích quốc gia.

Dùng lợi ích ngắn hạn để đấu tranh hoặc để mua chuộc quần chúng thì chính là dân túy. Đó là dân chủ giả hiệu không có tính bền vững, không mang lại lợi ích quốc gia, dân tộc mà chỉ mang lại lợi ích nhóm.

Những người đấu tranh cho lợi ích lâu dài, cho quốc gia, thì có thể phải chấp nhận thua thiệt về lợi ích cá nhân và ngắn hạn. Điều đó gần giống với khái niệm lý tưởng kể trên.

Tuyên giáo hay dùng hệ quy chiếu CS để chửi phe DC là không có lý tưởng, rồi bịa ra những đức tính cần phải có của 1 lãnh tụ, để chứng tỏ là phe DC không có lãnh tụ nào để dẫn dắt phong trào.

Thực ra, DC không có lý tưởng, không có xã hội ưu việt, không có khái niệm lãnh tụ vì người dân đều có quyền bình đẳng về cơ hội. Không thể lấy hệ quy chiếu CS để gán ghép cho tư bản được.

Lâu lâu triết 1 phát, vì có bạn hỏi mình là "Em không biết dân chủ giả cầy là gì. Anh giải thích hộ em". Bạn khác thì thắc mắc về khái niệm "lý tưởng DC".

Dương Quốc Chính, 31/07/2018
https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/1158857804267181
Chia sẻ:
Post a Comment